REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SKLEPU
INTERNETOWEGO SPIDERANDWOLF.COM W DNIU 01.12.2015-24.12.2015

§1

1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady otrzymania rabatu 10% (dziesięć procent) na zakupy produktów wszystkich kolekcji Spider And Wolf, oraz kodu rabatowego TO YA umożliwiającego zakup dowolnego płaszcza w promocyjnej cenie -10% oraz bluzki w cenie 1ztł/brutto. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Spider And Wolf Tadeusz Ostrowski. z siedzibą w Warszawie ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1/6 (dalej „Organizator”).
2. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w dniach 01.12.2015 od godziny 00:01 do 24.12.2015 do godziny 23:59.
3. Miejscem Promocji jest sklep online www.spiderandwolf.com.

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Odzieży Kolekcji SPIDER AND WOLF, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Kolekcja SPIDER AND WOLF – towary dostępne w ofercie Sklepu online SPIDER AND WOLF, zarówno pełnowartościowy jak i przeceniony asortyment dostępny na www.spiderandwolf.com.
3. Sklep SPIDER AND WOLF online – sklep internetowy www.spiderandwolf.com.
4. Rabat -10% – rabat -10% (dziesięć procent) dotyczy wszystkich artykułów zakupionych w okresie 01-24.12.2015 w sklepie internetowym www.spiderandwolf.com.
5. Kupon promocyjny TO YA – obejmuje promocję -10% (dziesięć procent) plus dowolna bluzka za 1zł/brutto, przy zakupie każdego płaszcza zakupionego w sklepie internetowym www.spiderandwolf.com w okresie 01-24.12.2015
6. Uczestnik Akcji Promocyjnej – pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.
7. Kod kuponu – kod promocji (TO YA), po wpisaniu którego system internetowy dokona obliczenia ceny wybranych towarów (płaszcz i bluzka) z kolekcji SPIDER AND WOLF objętych promocją i naliczy odpowiedni rabat.

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w sklepie SPIDER AND WOLF online, znajdującym się na stronie internetowej www.spiderandwolf.com obejmującym swoją sprzedażą teren Polski.

§4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:
1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
2. Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej w sklepie online www.spiderandwolf.com, musi dokonać zakupów na dowolną kwotę, aby otrzymać rabat upoważniający go do dokonania zamówienia na asortymenty kolekcji SPIDER AND WOLF z rabatem 10% (dziesięć procent),
3. Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie, może skorzystać z 10% (dziesięć procent) rabatu od ceny detalicznej, wybranych przez niego towarów z nowej kolekcji SPIDER AND WOLF przy dokonaniu zakupów na spiderandwolf.com do dnia 24 grudnia 2015.
4. Kupony rabatowe TO YA upoważniające do rabatu 10% na kolekcję wszystkich płaszczy przy zakupach na www.spiderandwolf.com, oraz zakupu dowolnej bluzki w promocyjnej cenie 1zł/brutto.
5. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepie SPIDER AND WOLF online.
6. W przypadku zakupów w sklepie internetowym www.spiderandwolf.com po wpisaniu w odpowiednim polu kodu promocji (KOD KUPONU) i zaakceptowaniu go poprzez kliknięcie na ikonkę ZASTOSUJ KUPON, system internetowy dokona obliczenia ceny wybranych towarów z kolekcji SPIDER AND WOLF i naliczy odpowiedni rabat.
7. Brak wpisania hasła w pole kodu promocji oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej transakcji.
8. Podstawą do ewentualnych reklamacji jest dowód zakupu rzeczy w sklepie www.spiderandwolf.com SPIDER AND WOLF online.
9. Towary zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązującym w sklepie internetowym www.spiderandwolf.com.
10. Zwrot płaszcza objętego promocją TO YA (-10% plus dowolna bluzka za 1zł/brutto), możliwy jest na warunkach ujętych w regulaminie sklepu internetowego www.spiderandwolf.com z zastrzeżeniem zwrotu obu produktów łącznie (płaszcz i bluzka) zakupionych w promocji z kuponem rabatowym TO YA..

§5

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.

§6

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na stronie www.spiderandwolf.com.

§7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do SPIDER AND WOLF TADEUSZ OSTROWSKI. z siedzibą w Warszawie ul. Wiktorii Wiedeńskiej 1/6 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§8

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.spiderandwolf.com

§10

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie www.spiderandwolf.com
3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress